Σάββατο, 09 Δεκ, 2023

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Αποθεματικά

Οι Πόροι του ΤΕΑ ΕΛΤΑ κατανέμονται σε τρία αποθεματικά:

  • Αποθεματικό Εφάπαξ Παροχών
  • Ειδικό Αποθεματικό Λειτουργίας
  • Ειδικό Αποθεματικό Ασφάλισης

Το Αποθεματικό εφάπαξ παροχών προορίζεται για να καλύπτει τις καταβαλλόμενες παροχές του ΤΕΑ ΕΛΤΑ στους ασφαλισμένους και τα τυπικά λειτουργικά έξοδα. Χρηματοδοτείται με τις μηνιαίες εισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών, τις προαιρετικές εισφορές των ασφαλισμένων και τις αποδόσεις που προκύπτουν από την επένδυση των κεφαλαίων που το αποτελούν.

Το Ειδικό Αποθεματικό Λειτουργίας προορίζεται για να καλύπτει κυρίως τα έκτακτα έξοδα του ΤΕΑ ΕΛΤΑ ή τη χρηματοδότηση προγραμμάτων εκσυγχρονισμού των Υπηρεσιών του.

Το αποθεματικό αυτό χρηματοδοτείται με τα ποσά των δικαιωμάτων εγγραφής των μελών και με τις επιχορηγήσεις του ΕΛΤΑ, όπως προβλέπεται σε διατάξεις του Καταστατικού.

Το συνολικό ποσό του Ειδικού Αποθεματικού Λειτουργίας στις 31.12.2022 ανήρχετο στα 1.350.314,02€.

Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ έχει σχηματίσει Ειδικό Αποθεματικό Ασφάλισης για τη συμπλήρωση και βελτίωση των ασφαλιστικών παροχών στον Κλάδο Ασφάλισης Ζωής και Πρόσθετης Υγειονομικής Περίθαλψης.

Το Ειδικό Αποθεματικό Ασφάλισης έχει σχηματιστεί με το ποσό επιχορήγησης που έχει καταβάλει ο ΕΛΤΑ στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ, όπως ορίζεται στην από 28.12.2005 κοινή συμφωνία μεταξύ ΕΛΤΑ και ΠΟΣΤ.

Το Ειδικό Αποθεματικό αυτό προσαυξάνεται με τις αποδόσεις που προκύπτουν από την επένδυση των περιουσιακών στοιχείων που το αποτελούν και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

Το συνολικό ποσό του Ειδικού Αποθεματικού Ασφάλισης στις 31.12.2022 ανήρχετο στα 796.054,44 €.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 14 επισκέπτες  online

Φόρμα Σύνδεσης