Σάββατο, 09 Δεκ, 2023

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Ειδικές Παροχές (Χημειοθεραπείες - Αιμοκαθάρσεις - Κέντρα Αποκατάστασης - Μητρότητα)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Σε περίπτωση που ασθένεια ή σωματική βλάβη που καλύπτεται από το πρόγραμμα ασφάλισης επιβάλλει την εισαγωγή του Ασφαλισμένου σε Κέντρο Αποκατάστασης (σαν εσωτερικός ασθενής), κάτω από την επαγγελματική παρακολούθηση γιατρού, θα καταβάλλεται Ημερήσιο Επίδομα Αποκατάστασης 25,00 €.

 • Ανώτατη περίοδος καταβολής: 60 ημέρες ετησίως και 180 ημέρες ισοβίως.

Υποχρεωτική προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος αποκατάστασης είναι να έχει προηγηθεί νοσηλεία του ασφαλισμένου για την ίδια σωματική βλάβη ή ασθένεια.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ.

Σε Δημόσιο Νοσοκομείο

 • Για κάθε χημειοθεραπεία 80,00 €.

Σε Ιδιωτικό Νοσοκομείο συνεργαζόμενο με τον Κύριο Φορέα Ασφάλισης

 • Σε περίπτωση καταβολής εξόδων για κάθε χημειοθεραπεία μέχρι του ποσού των 120,00 €.

Σε Ιδιωτικό Νοσοκομείο μη συνεργαζόμενο με τον Κύριο Φορέα Ασφάλισης

 • Σε περίπτωση καταβολής εξόδων για κάθε χημειοθεραπεία μέχρι του ποσού των 150,00 €.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ.

 • Για κάθε αιμοκάθαρση που διενεργείται σε νοσοκομείο ή οποιοδήποτε ειδικό κέντρο αιμοκάθαρσης καταβάλλονται 50,00 €.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ.

Οι παροχές μητρότητας καλύπτουν τις άμεσα ασφαλισμένες υπαλλήλους και τις συζύγους υπαλλήλων που είναι ασφαλισμένες ως προστατευόμενα μέλη. Οι παροχές ισχύουν εφόσον η ασφαλισμένη σύζυγος έχει συμπληρώσει 12 μήνες συμμετοχής στο πρόγραμμα ασφάλισης.

Επίδομα για Φυσιολογικό Τοκετό: 400,00 €.

Επίδομα για Καισαρική Τομή: 400,00 €.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ (ισχύει μόνο για τους άμεσα ασφαλισμένους)

Εφάπαξ ποσό, 2.000,00€ καταβάλλεται μόνο για μία φορά και μόνο για μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

Α) Καρκίνος: Κάθε κακοήθης όγκος που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και εξάπλωση κακοήθων κυττάρων, τη διήθηση και καταστροφή των ιστών. Η διάγνωση πρέπει να υποστηρίζεται από ιστολογική απόδειξη της κακοήθειας και επιβεβαιώνεται από ένα ογκολόγο ιατρό ή ειδικευμένο παθολόγο.

Εξαιρούνται τα εξής:

 • Όγκους που δείχνει τις κακοήθεις αλλαγές-καρκίνωμα in - situ και όγκοι που ιστολογικά χαρακτηρίζoνται ως προκαρκινωματώδης ή μη επεκτατικοί, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε: καρκίνωμα-in Situ του γυναικείου Στήθους, αυχενική δυσπλασία CIN-1, CIN-2 και CIN-3,

 • Υπερκεράτωση, βασικών κυττάρων και λεπιδώδεις καρκίνοι του δέρματος και μελάνωμα λιγότερο από 1,5 mm πάχους Breslow, ή σε χαμηλότερο επίπεδο από το 3 της κλίμακας Clark, εκτός εάν υπάρχει ένδειξη μετάστασης,

 • Καρκίνοι του Προστάτη όπως περιγράφεται ιστολογικά ως TNM ταξινόμηση T1a ή T1b ή προστάτη καρκίνων ισοδύναμης ή άλλης μικρότερης ταξινόμησης, T1N0M0 Papillary μικρό-καρκίνωμα από το θυρεοειδή μικρότερο από 1 cm σε διάμετρο, Papillary μικρό-καρκίνωμα από την κύστη, και χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία μικρότερη από στάδιο 3 (RAI). και

 • Όλοι οι όγκοι σε συνδυασμό με τη μόλυνση από τον ιο HIV.

Β) Καρδιακή Προσβολή: Η νέκρωση ενός τμήματος του καρδιακού μυός (μυοκαρδίου) ως συνέπεια της πλημμελούς άρδευσης με αίμα της περιοχής αυτής του μυός. Η διάγνωση πρέπει να υποστηριχθεί ταυτοχρόνως από τρία ή περισσότερα από τα ακόλουθα πέντε κριτήρια, σύμφωνα με μια νέα καρδιακή προσβολή:

 • Ιστορικό τύπου στηθαγχικού πόνου (ενδεικτικού ισχαιμικής καρδιακής ασθένειας) και
 • Πρόσφατες και σχετικές ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις και/ ή
 • Αύξηση των καρδιακών ενζύμων CK-MB πάνω από τις τυπικές εργαστηριακές φυσιολογικές τιμές.
 • Διάγνωση αύξησης Troponin (T ή I).
 • Αριστερά κοιλιακό εκτοξευόμενα κλάσμα μικρότερο από 50% της μετρούμενης 3 μήνες ή περισσότερο μετά το συμβάν.

Γ) Εγκεφαλικό Επεισόδιο: Κάθε εγκεφαλικό αγγειακό επεισόδιο που δημιουργεί νευρολογικές συνέπειες που διαρκούν περισσότερο από εικοσιτέσσερις ώρες και οι οποίες είναι μόνιμης φύσης. Συμπεριλαμβάνονται :

 • Έμφρακτο του εγκεφαλικού ιστού
 • Ενδοκρανιακό και / ή υπαραχνοειδής αιμορραγία και
 • Εμβολή από εξωκρανιακή αιτία.

Η διάγνωση πρέπει να υποστηριχθεί από όλους τους ακόλουθους όρους:

α) Αποδεικτικά στοιχεία για μόνιμες νευρολογικές βλάβες επιβεβαιώνεται από ένα νευρολόγο τουλάχιστον 6 εβδομάδες μετά από το συμβάν, και

β ) Συμπεράσματα σχετικά με τη Μαγνητική τομογραφία, ή Αξονική Τομογραφία ή άλλες αξιόπιστες τεχνικές απεικόνισης σχετικές με τη διάγνωση ενός νέου εγκεφαλικού επεισοδίου.

Εξαιρούνται τα εξής:

 • Παροδικές ισχαιμικές επιθέσεις;
 • Εγκεφαλικές βλάβες λόγω ενός ατυχήματος ή τραυματισμού, μόλυνση, χοριοεπιδερμικά ρήγματα και φλεγμονώδους νόσου.
 • Καρδιαγγειακές παθήσεις που επηρεάζουν το μάτι ή το οπτικό νεύρο, και
 • Ισχαιμικές διαταραχές του αιθουσαιου συστήματος.

Δ) Εγκαύματα τρίτου βαθμού: Εγκαύματα τρίτου βαθμού τα οποία προκύπτουν από ατύχημα και καλύπτουν τουλάχιστον 20% της επιφάνειας του σώματος, όπως καθορίζονται από τον «Κανόνα 9» του πίνακα LundandBrowderBodySurface.

ΠΑΡΟΧΕΣ

Η Ασφαλιστική Εταιρεία θα καταβάλλει εφάπαξ το ποσό των 2.000,00 €, μόλις λάβει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι ο άμεσα ασφαλισμένος πάσχει για πρώτη φορά στη ζωή του , από μία ή περισσότερες από τις ασθένειες που αναφέρονται παραπάνω. Η καταβολή της Παροχής αυτής είναι ανεξάρτητη κάθε άλλης καταβολής που τυχόν θα προκύψει από το κυρίως Συμβόλαιο ή άλλα Συμπληρωματικά Συμβόλαια.

Ειδικοί όροι:

 • Αν ο ασφαλισμένος είχε διαγνωστεί ότι πάσχει από τις ανωτέρω σοβαρές ασθένειες Α), Β), Γ), Δ) πρίν από την έναρξη της κάλυψης ήτοι 06/05/2009, θα αποκλειστεί από το επίδομα σοβαρών ασθενειών, καθώς επίσης και από τις απότοκες ασθένειες των προϋπαρχουσών.
 • Ασθένειες που εξαιρούνται της καλύψεως:

Προϋπάρχουσα Ασθένεια Χειρουργική Επέμβαση

Ασθένειες που εξαιρούνται της καλύψεως

1)Καρκίνος

Καρκίνος

2)Έμφραγμα του μυοκαρδίου

Καρδιακή Προσβολή, Εγκεφαλικό Επεισόδιο

3)Στεφανιαία νόσος που απαιτεί χειρουργική επέμβαση

Καρδιακή Προσβολή, Εγκεφαλικό Επεισόδιο

4)Εγκεφαλικό

Καρδιακή Προσβολή, Εγκεφαλικό Επεισόδιο

5)Εγκαύματα

Εγκαύματα

6)Κώμα

Εγκεφαλικό Επεισόδιο

7)Παράλυση/παραπληγία

Εγκεφαλικό Επεισόδιο

 • Παραδείγματος χάριν, εάν ο ασφαλισμένος είχε διαγνωσθεί ότι είχε εγκεφαλικό επεισόδιο πριν από την έναρξη ισχύος της κάλυψης επιδόματος σοβαρών ασθενειών (06/05/2009), δεν θα καλυφθεί για έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό.

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ Ή ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (μόνο για άμεσα ασφαλισμένους και όχι για τα προστατευόμενα μέλη τους).

Ποσό καλύψεως για κάθε περίπτωση 500,00 €.

Αν προξενηθούν στον ασφαλισμένο υπάλληλο σωματικές βλάβες από Εργατικό ή Τροχαίο ατύχημα και μέσα σε 52 εβδομάδες από την ημερομηνία του ατυχήματος, με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί νοσηλεία, χρειαστεί περίθαλψη από γιατρό ή χειρούργο, μεταφορά με ασθενοφόρο ή χρησιμοποιήσει διπλωματούχο νοσοκόμο κατά τη νοσηλεία ή φυσιοθεραπευτή ή και σύμφωνα με οδηγίες ή συνταγή ειδικευμένου γιατρού γίνουν εργαστηριακές εξετάσεις ή αγορές φαρμάκων, που έχουν σχέση με το ατύχημα και μόνο, θα καταβληθεί αποζημίωση προς 100%, μετά από υποβολή των πρωτότυπων αποδείξεων.

Υποχρεωτική προϋπόθεση για την καταβολή των εξόδων είναι να έχει προηγηθεί νοσηλεία του ασφαλισμένου για την ίδια σωματική βλάβη ή ασθένεια.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 6 επισκέπτες  online

Φόρμα Σύνδεσης