Σάββατο, 16 Οκτωβρίου, 2021

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Ειδικές Παροχές (Χημειοθεραπείες - Αιμοκαθάρσεις - Κέντρα Αποκατάστασης - Μητρότητα)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Σε περίπτωση που ασθένεια ή σωματική βλάβη που καλύπτεται από το πρόγραμμα ασφάλισης επιβάλλει την εισαγωγή του Ασφαλισμένου σε Κέντρο Αποκατάστασης (σαν εσωτερικός ασθενής), κάτω από την επαγγελματική παρακολούθηση γιατρού, θα καταβάλλεται Ημερήσιο Επίδομα Αποκατάστασης 25,00 €.

 • Ανώτατη περίοδος καταβολής: 60 ημέρες ετησίως και 180 ημέρες ισοβίως

Υποχρεωτική προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος αποκατάστασης είναι να έχει προηγηθεί νοσηλεία του ασφαλισμένου για την ίδια σωματική βλάβη ή ασθένεια.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ.

Σε νοσοκομείο ενταγμένο στο ΕΣΥ

 • Για κάθε χημειοθεραπεία 80,00 €

Σε νοσοκομείο συνεργαζόμενο με τον Κύριο Φορέα Ασφάλισης

 • Σε περίπτωση καταβολής εξόδων για κάθε χημειοθεραπεία μέχρι του ποσού των 120,00 €

Σε νοσοκομείο του Ιδιωτικού Τομέα

 • Σε περίπτωση καταβολής εξόδων για κάθε χημειοθεραπεία μέχρι του ποσού των 150,00 €

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ.

 • Για κάθε αιμοκάθαρση που διενεργείται σε νοσοκομείο ή οποιοδήποτε ειδικό κέντρο αιμοκάθαρσης καταβάλλονται 50,00 €

ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ.

Επίδομα για Φυσιολογικό Τοκετό: 400,00 €

Επίδομα για Καισαρική Τομή: 400,00 €

Δικαιούμενοι ασφάλισης στην παροχή μητρότητας.

Οι παροχές Μητρότητας καλύπτουν τις :

1. Ασφαλισμένες Υπαλλήλους.

2. Τις συζύγους των υπαλλήλων, εφόσον προβλέπεται κάλυψη συντηρουμένων προσώπων.

Έναρξη – λήξη της κάλυψης για την παροχή μητρότητας.

1. Για τις ήδη ασφαλισμένες υπαλλήλους στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ από 1η Ιουλίου 2012. Για τις ήδη ασφαλισμένες συζύγους των υπαλλήλων οι παροχές μητρότητας (Φυσιολογικός Τοκετός, Λαπαροτομία), ισχύουν εφόσον η ασφαλισμένη έχει συμπληρώσει 12 μήνες συμμετοχής στο πρόγραμμα ασφαλίσεως.

2. Για τις ασφαλιζόμενες υπαλλήλους και τις συζύγους των υπαλλήλων σε μεταγενέστερη ημερομηνία της 01/07/2012, οι παροχές μητρότητας (Φυσιολογικός Τοκετός, Λαπαροτομία), ισχύουν εφόσον η ασφαλισμένη έχει συμπληρώσει 12 μήνες συμμετοχής στο πρόγραμμα ασφαλίσεως.

3. Αν η ασφαλισμένη υπάλληλος διακόψει την σύμβαση εργασίας οι παροχές μητρότητας ισχύουν χωρίς καταβολή άλλων ασφαλίστρων με την προϋπόθεση ότι η εγκυμοσύνη της άρχισε πριν την διακοπή της σύμβασης εργασίας της.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ (μόνο για εργαζόμενους ασφαλισμένους υπαλλήλους και όχι για εξαρτώμενα μέλη).

Εφάπαξ ποσό, 2.000,00€ καταβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 1.Καρκίνος, 2.Έμφραγμα, 3.Εγκεφαλικό, 4.Εγκαύματα 3ου βαθμού

Καλυπτόμενες ασθένειες για επίδομα σοβαρών ασθενειών και προϋποθέσεις χορήγησης

Α) Καρκίνος: Κάθε κακοήθης όγκος που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και εξάπλωση κακοήθων κυττάρων, τη διήθηση και καταστροφή των ιστών. Η διάγνωση πρέπει να υποστηρίζεται από ιστολογική απόδειξη της κακοήθειας και επιβεβαιώνεται από ένα ογκολόγο ιατρό ή ειδικευμένο παθολόγο.

Εξαιρούνται τα εξής:

 • Όγκους που δείχνει τις κακοήθεις αλλαγές-καρκίνωμα in - situ και όγκοι που ιστολογικά χαρακτηρίζoνται ως προκαρκινωματώδης ή μη επεκτατικοί, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε: καρκίνωμα-in Situ του γυναικείου Στήθους, αυχενική δυσπλασία CIN-1, CIN-2 και CIN-3,
 • Υπερκεράτωση, βασικών κυττάρων και λεπιδώδεις καρκίνοι του δέρματος και μελάνωμα λιγότερο από 1,5 mm πάχους Breslow, ή σε χαμηλότερο επίπεδο από το 3 της κλίμακας Clark, εκτός εάν υπάρχει ένδειξη μετάστασης,
 • Καρκίνοι του Προστάτη όπως περιγράφεται ιστολογικά ως TNM ταξινόμηση T1a ή T1b ή προστάτη καρκίνων ισοδύναμης ή άλλης μικρότερης ταξινόμησης, T1N0M0 Papillary μικρό-καρκίνωμα από το θυρεοειδή μικρότερο από 1 cm σε διάμετρο, Papillary μικρό-καρκίνωμα από την κύστη, και χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία μικρότερη από στάδιο 3 (RAI). και
 • Όλοι οι όγκοι σε συνδυασμό με τη μόλυνση από τον ιο HIV.

Β) Καρδιακή Προσβολή: Η νέκρωση ενός τμήματος του καρδιακού μυός (μυοκαρδίου) ως συνέπεια της πλημμελούς άρδευσης με αίμα της περιοχής αυτής του μυός. Η διάγνωση πρέπει να υποστηριχθεί ταυτοχρόνως από τρία ή περισσότερα από τα ακόλουθα πέντε κριτήρια, σύμφωνα με μια νέα καρδιακή προσβολή:

 • Ιστορικό τύπου στηθαγχικού πόνου (ενδεικτικού ισχαιμικής καρδιακής ασθένειας) και
 •  Πρόσφατες και σχετικές ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις και/ ή
 • Αύξηση των καρδιακών ενζύμων CK-MB πάνω από τις τυπικές εργαστηριακές φυσιολογικές τιμές.
 • Διάγνωση αύξησης Troponin (T ή I),
 • Αριστερά κοιλιακό εκτοξευόμενα κλάσμα μικρότερο από 50% της μετρούμενης 3 μήνες ή περισσότερο μετά το συμβάν.

Γ) Εγκεφαλικό Επεισόδιο:Κάθε εγκεφαλικό αγγειακό επεισόδιο που δημιουργεί νευρολογικές συνέπειες που διαρκούν περισσότερο από εικοσιτέσσερις ώρες και οι οποίες είναι μόνιμης φύσης. Συμπεριλαμβάνονται :

 •  Έμφρακτο του εγκεφαλικού ιστού
 • Ενδοκρανιακό και / ή υπαραχνοειδής αιμορραγία και
 • Εμβολή από εξωκρανιακή αιτία.

Η διάγνωση πρέπει να υποστηριχθεί από όλους τους ακόλουθους όρους:

α) Αποδεικτικά στοιχεία για μόνιμες νευρολογικές βλάβες επιβεβαιώνεται από ένα νευρολόγο τουλάχιστον 6 εβδομάδες μετά από το συμβάν, και

β ) Συμπεράσματα σχετικά με τη Μαγνητική τομογραφία, ή Αξονική Τομογραφία ή άλλες αξιόπιστες τεχνικές απεικόνισης σχετικές με τη διάγνωση ενός νέου εγκεφαλικού επεισοδίου.

Εξαιρούνται τα εξής:

 • Παροδικές ισχαιμικές επιθέσεις;
 • Εγκεφαλικές βλάβες λόγω ενός ατυχήματος ή τραυματισμού, μόλυνση, χοριοεπιδερμικά ρήγματα και φλεγμονώδους νόσου.
 • Καρδιαγγειακές παθήσεις που επηρεάζουν το μάτι ή το οπτικό νεύρο, και
 • Ισχαιμικές διαταραχές του αιθουσαιου συστήματος.

Δ) Εγκαύματα τρίτου βαθμού:Εγκαύματα τρίτου βαθμού τα οποία προκύπτουν από ατύχημα και καλύπτουν τουλάχιστον 20% της επιφάνειας του σώματος, όπως καθορίζονται από τον «Κανόνα 9» του πίνακα LundandBrowderBodySurface.

ΠΑΡΟΧΕΣ

Η Ασφαλιστική Εταιρεία θα καταβάλλει εφάπαξ και τοις μετρητοίς το ποσό των 2.000,00 €, μόλις λάβει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι ο ασφαλισμένος πάσχει για πρώτη φορά στη ζωή του, από μία ή περισσότερες από τις ασθένειες που αναφέρονται παρακάτω. Η καταβολή της Παροχής αυτής είναι ανεξάρτητη κάθε άλλης καταβολής που τυχόν θα προκύψει από το κυρίως Συμβόλαιο ή άλλα Συμπληρωματικά Συμβόλαια.

Ειδικοί όροι:

 • Οποιοσδήποτε ασφαλισμένος, που έχει διαγνωστεί ότι πάσχει από τις ανωτέρω σοβαρές ασθένειες Α), Β), Γ), Δ) πρίν από την έναρξη της κάλυψης, θα καλυφθεί για έναν μειωμένο κατάλογο ασθενειών. Δηλαδή, ο ασφαλισμένος θα αποκλειστεί από την κάλυψη σοβαρών ασθενειών, την προϋπάρχουσα ασθένεια/χειρουργική επέμβαση καθώς επίσης και τις σχετικές ασθένειες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ταξινόμησης

Προϋπάρχουσα Ασθένεια Χειρουργική Επέμβαση

Ασθένειες που εξαιρούνται της καλύψεως

1)Καρκίνος

Καρκίνος

2)Έμφραγμα του μυοκαρδίου  

Καρδιακή Προσβολή, Εγκεφαλικό Επεισόδιο

3)Στεφανιαία νόσος που απαιτεί χειρουργική επέμβαση

Καρδιακή Προσβολή, Εγκεφαλικό Επεισόδιο

4)Εγκεφαλικό

Καρδιακή Προσβολή, Εγκεφαλικό Επεισόδιο

5)Εγκαύματα

Εγκαύματα

6)Κώμα

Εγκεφαλικό Επεισόδιο

7)Παράλυση/παραπληγία

Εγκεφαλικό Επεισόδιο

 •  Παραδείγματος χάριν, εάν ο ασφαλισμένος έχει διαγνωσθεί ότι έχει εγκεφαλικό επεισόδιο πριν από την έναρξη ισχύος της κάλυψης σοβαρών ασθενειών, δεν θα καλυφθεί για έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικό.

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ Ή ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (μόνο για εργαζόμενους ασφαλισμένους υπαλλήλους και όχι για εξαρτώμενα μέλη).

Ποσό καλύψεως για κάθε περίπτωση 500,00 €

Αν προξενηθούν στον ασφαλισμένο υπάλληλο σωματικές βλάβες από Εργατικό ή Τροχαίο ατύχημα και μέσα σε 52 εβδομάδες από την ημερομηνία του ατυχήματος, με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί νοσηλεία, χρειαστεί περίθαλψη από γιατρό ή χειρούργο, μεταφορά με ασθενοφόρο ή χρησιμοποιήσει διπλωματούχο νοσοκόμο κατά τη νοσηλεία ή φυσιοθεραπευτή ή και σύμφωνα με οδηγίες ή συνταγή ειδικευμένου γιατρού γίνουν εργαστηριακές εξετάσεις ή αγορές φαρμάκων, που έχουν σχέση με το ατύχημα και μόνο, θα καταβληθεί αποζημίωση προς 100%, μετά από υποβολή των πρωτότυπων αποδείξεων.

Υποχρεωτική προϋπόθεση για την καταβολή των εξόδων είναι να έχει προηγηθεί νοσηλεία του ασφαλισμένου για την ίδια σωματική βλάβη ή ασθένεια.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 5 επισκέπτες  online

Φόρμα Σύνδεσης