Σάββατο, 16 Οκτωβρίου, 2021

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Νοσηλεία σε Νοσοκομείο Ιδιωτικού Τομέα

Στον ασφαλισμένο που νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο του Ιδιωτικού Τομέα και έχει καταβάλλει σ’ αυτό το σύνολο των δαπανών νοσηλείας του, καταβάλλεται αποζημίωση ανάλογη της κατηγορίας και της σοβαρότητας της χειρουργικής επέμβασης ή / της νοσηλείας.

Από το σύνολο της δαπάνης για κάθε νοσηλεία, αφαιρείται το εκπιπτόμενο ποσό (απαλλαγή), των 1.000,00 €

Αποδεικτικά στοιχεία για αποζημίωση από νοσηλεία σε Νοσοκομείο Ιδιωτικού Τομέα.

  1. Αίτηση αποζημίωσης.

  2. Εισιτήριο του Κύριου Ταμείου Ασφάλισης και Εξιτήριο του νοσοκομείου.

  3. Βεβαίωση - πιστοποιητικό νοσηλείας του νοσοκομείου.

  4. Έκθεση-βεβαίωση του ιατρού χειρούργου, στην οποία αναφέρεται η αιτία και οι λόγοι που επέβαλαν την επέμβαση με συνοπτική περιγραφή της χειρουργικής πράξης.

  5. Φωτοαντίγραφα όλων των αποδείξεων, τιμολογίων και του αναλυτικού δελτίου παροχής υπηρεσιών που κατατέθηκαν στο Κύριο Ταμείο Ασφάλισης.

  6. Βεβαίωση του Κύριου Ταμείου Ασφάλισης, στην οποία θα φαίνεται αναλυτικά το ύψος του ποσού που έχει καταβληθεί στον ασφαλισμένο.

Για περιπτώσεις νοσηλειών σε Νοσοκομεία του Ιδιωτικού τομέα και ενώ έχουν τηρηθεί οι τυπικές διαδικασίες που ορίζονται από τον Κύριο Φορέα ασφάλισης, η δαπάνη απορρίπτεται, θα αποζημιώνονται χωρίς παρακράτηση εκπιπτόμενου, μέχρι των ποσών που καταβάλλονται για την ίδια περίπτωση νοσηλείας όταν πραγματοποιείται σε νοσοκομείο ενταγμένο στο Ε.Σ.Υ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 5 επισκέπτες  online

Φόρμα Σύνδεσης