Τρίτη, 31 Ιανουαρίου, 2023

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Πρόγραμμα Ασφάλισης Εργαζομένων

alt

Από τον Μάιο του έτους 2006 το ΤΕΑ ΕΛΤΑ υλοποιεί πρόγραμμα ασφάλισης που καλύπτει όλους τους εργαζόμενους στον ΕΛΤΑ και τις θυγατρικές του Εταιρείες, και το οποίο περιλαμβάνει:

  • Ασφάλεια ζωής,
  • Ασφάλεια μόνιμης ολικής ανικανότητας και
  • Ασφάλεια πρόσθετης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Το Πρόγραμμα αυτό λειτουργεί με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένης παροχής και υλοποιείται σε συνεργασία με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία.

ΥΠΑΓΩΓΗ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

Μέλη δικαιούμενα Ασφάλιση

Δικαίωμα Ασφάλισης, έχει το απασχολούμενο προσωπικό του ΕΛΤΑ και των θυγατρικών του εταιρειών με σχέση έμμισθης εντολής ή με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου άνω του έτους ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και με ηλικία μέχρι 67 ετών, που είναι σε ενεργό υπηρεσία.

Άτομα του Ν.2643/98

Μέλη δικαιούμενα ασφαλίσεως με αναπηρία, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου 2643/98 (ή του προγενέστερου Νόμου 1648/92) ασφαλίζονται, τηρουμένων των όρων του παρόντος, για κάθε περίπτωση ασθένειας ή σωματικής βλάβης από ατύχημα, εκτός εκείνων των περιπτώσεων που απορρέουν ή άμεσα σχετίζονται με τις προϋποθέσεις ένταξής τους, στον παραπάνω Νόμο.

Η χρηματοδότηση του Προγράμματος γίνεται από τους εργοδότες με το ποσό των 150 ευρώ ετησίως, ανά εργαζόμενο που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Από 01.01.2021 μέχρι 31.12.2021 οι εισφορές για το πρόγραμμα ασφάλισης εργαζομένων ανήλθαν σε 783.268,75 ευρώ.

Κατά το 2021 στα πλαίσια του Προγράμματος Νοσοκομειακής Περίθαλψης αποζημιώθηκαν 489 περιπτώσεις με το ποσό των 380.624,63 ευρώ.

Για αποζημιώσεις θανάτου καταβλήθηκε το ποσό των 205.500,00 ευρώ και για αποζημιώσεις ανικανότητας το ποσό των 5.000,00 ευρώ.

Εκκρεμούν, αποζημιώσεις ασφάλισης ζωής ποσού 258.500,00 ευρώ, αποζημιώσεις ανικανότητας ποσού 95.154,00 ευρώ, καθώς και αποζημιώσεις νοσοκομειακής περίθαλψης ποσού 8.035,01 ευρώ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 5 επισκέπτες  online

Φόρμα Σύνδεσης