Σάββατο, 09 Δεκ, 2023

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Πρόγραμμα Ασφάλισης Εργαζομένων

alt

Από τον Μάιο του έτους 2006 το ΤΕΑ ΕΛΤΑ υλοποιεί για τους ασφαλισμένους Πρόγραμμα Ασφάλισης που είναι συμπληρωματικό του Συνταξιοδοτικού Προγράμματος, και το οποίο περιλαμβάνει:

  • Ασφάλεια ζωής,

  • Ασφάλεια μόνιμης ολικής ανικανότητας και

  • Ασφάλεια πρόσθετης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Το Πρόγραμμα αυτό λειτουργεί με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένης παροχής και υλοποιείται σε συνεργασία με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία.

Μέλη δικαιούμενα Ασφάλισης

Δικαίωμα Ασφάλισης, έχει το τακτικό προσωπικό ΕΛΤΑ και των Θυγατρικών Εταιρειών, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή το απασχολούμενο με σχέση έμμισθης εντολής ή με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι την ηλικία των 67ετών, με την προϋπόθεση, ότι ο ασφαλισμένος έχει προχωρήσει σε εγγραφή στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχων (Πρόγραμμα Εφάπαξ Παροχής).

Άτομα του Ν.2643/98

Μέλη δικαιούμενα ασφαλίσεως με αναπηρία, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου 2643/98 (ή του προγενέστερου Νόμου 1648/92) ασφαλίζονται, τηρουμένων των όρων του παρόντος, για κάθε περίπτωση ασθένειας ή σωματικής βλάβης από ατύχημα, εκτός εκείνων των περιπτώσεων που απορρέουν ή άμεσα σχετίζονται με τις προϋποθέσεις ένταξής τους, στον παραπάνω Νόμο.

Η χρηματοδότηση του Προγράμματος γίνεται από τους εργοδότες με το ποσό των 153 ευρώ ετησίως, ανά εργαζόμενο που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Από 01.01.2022 μέχρι 31.12.2022 οι εισφορές για το πρόγραμμα ασφάλισης εργαζομένων ανήλθαν σε 814.442,67 €.

Κατά το 2022 στο πλαίσιο του Προγράμματος Νοσοκομειακής Περίθαλψης αποζημιώθηκαν 449 περιπτώσεις με το ποσό των 305.201,33 €.

Για αποζημιώσεις θανάτου καταβλήθηκε το ποσό των 106.000,00 και για αποζημιώσεις ανικανότητας το ποσό των 0,00 .

Εκκρεμούν, αποζημιώσεις ασφάλισης ζωής ποσού 315.000,00 , αποζημιώσεις ανικανότητας ποσού 87.039,41 , καθώς και αποζημιώσεις νοσοκομειακής περίθαλψης ποσού 16.853,49 .

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 17 επισκέπτες  online

Φόρμα Σύνδεσης