Σάββατο, 09 Δεκ, 2023

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Νομικό - Θεσμικό Πλαίσιο

 

Το βασικό νομικό – θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία του ΤΕΑ ΕΛΤΑ είναι:

ΟΔΗΓΊΑ 98/49/ΕΚ/29-06-1998

ΟΔΗΓΊΑ 41/ΕΚ/03-06-2003

ΟΔΗΓΊΑ 86/378/ΕΟΚ

Ν.3029/2002 (Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης)

Π.Δ. 80/1997 (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης)

Π.Δ. 87/2002 (Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης)

Υ.Α. Φ.Επαγγ. Ασφ./οικ 16/09-04-2003 (Όροι λειτουργίας των ΤΕΑ )

Υ.Α. Φ.Επαγγ. Ασφ./43/ 13-11- 2003 (Διαδοχική ασφάλιση σε ΤΕΑ)

Υ.Α. Φ. 51010/1821/16/16-02-2004 (Επιβολή διοικητικών κυρώσεων)

Ν. 4680/2020 (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.) και άλλες διατάξεις)

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 8 επισκέπτες  online

Φόρμα Σύνδεσης