21 Μαΐου 2024

Σκοπός του ΤΕΑ ΕΛΤΑ

Eίναι η παροχή στους ασφαλισμένους και δικαιούχους των παροχών, συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την κύρια και επικουρική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων και ενδεικτικά των κινδύνων γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, ατυχήματος και ασθένειας.

Στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ έχουν συσταθεί και υλοποιούνται δύο προγράμματα:
• Το Πρόγραμμα Εφάπαξ Παροχής (Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών)
• Το Πρόγραμμα Ασφάλειας Ζωής και Πρόσθετης Νοσοκομειακής Περίθαλψης
(Κλάδος Συμπληρωματικών Παροχών)

Document
Για να ενημερωθείτε για το ύψος του ανώτατου ορίου αποζημίωσης που θα λάβετε σε περίπτωση νοσηλείας σε ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, επικοινωνήστε μαζί μας.
...

Σημαντικά μεγέθη του Ταμείου

ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΗ 31/12/2023

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 31/12/2023

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ 31/12/2023

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΚΥΡΙΩΝ
ΜΕΛΩΝ

Έτους 2020

Έτους 2021

Έτους 2022

Έτους 2023

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΛΩΝ

Έτους 2020

Έτους 2021

Έτους 2022

Έτους 2023

 

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

 

Έτους 2020

Έτους 2021

Έτους 2022

Έτους 2023

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ